Škola sa domom učenika Bubanj

Škola sa domom učenika

Bubanj

Niš

Stručno usavršavanje

Naš nastavni kadar se kontinuirano usavršava, u skladu sa aktuelnim teoretskim i pre svega praktičnim potrebama defektološkog poziva. Prošli smo brojne edukacije i usavršavanja lokalnog i međunarodnog karaktera radi sticanja novih i proširivanja postojećih znanja. Kompletan defektološki kadar poseduje sertifikate za rad po Montesori programu, jedan broj kolega uspešno je pohađao međunarodnu edukaciju za senzorno integrativne terapeute, a svi članovi tima prošli su opšte edukacije iz oblasti senzorne integracije i reedukacije psihomotorike. Član našeg tima je i jedan reedukator psihomotorike.

Jedan broj kolega prošao je programe, edukacije i treninga za pisanje projekata EU, kako bi i u toj sferi bili konkurentni na tržištu i što savremenije adaptirali i pripremili prostor potrebama naših korisnika. Predmetni nastavnici i nastavnici praktične nastave kontinuirano se obučavaju i unapređuju svoja znanja u oblasti metodike nastave i u okviru svoje stručne oblasti. Kako bi na najadekvatniji način odgovorili zahtevima i izazovima defektološke prakse naši nastavnici su aktivni učesnici aktuelnih seminara i foruma u zemlji i regionu.